Strona główna » Święto PPUZ w Nowym Targu
Aktualności Gmina Nowy Targ

Święto PPUZ w Nowym Targu

19 maja 2023 r. nauczyciele akademiccy, pracownicy Uczelni, studenci, słuchacze Stowarzyszenia UTW oraz przyjaciele Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu celebrowali Święto Uczelni. Obchody rozpoczęły się od złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą Marka Nawarę, Marszałka Województwa Małopolskiego, który przyczynił się do powstania Podhalańskiej Uczelni.

Najważniejszym punktem obchodów było posiedzenie Senatu Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu. Podczas uroczystości przemówienie wygłosiła dr Bianka Godlewska-Dzioboń – p.o. Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.

P.o. Rektora PPUZ w Nowym Targu życzeniami wytrwałości i powodzenia w realizowaniu powierzonych obowiązków powitała nowych członków Rady Uczelni: reprezentanta spoza wspólnoty Uczelni – ks. mgra Jana Gacka, kapelana Zarządu Głównego Związku Podhalan na terenie Archidiecezji Krakowskiej, dra hab. Grzegorza Niecia, profesora Uniwersytetu Pedagogicznego oraz PPUZ w Nowym Targu, redaktora wojewódzkiego czasopisma regionalistycznego „Małopolska” powołanego z grupy pracowników będących nauczycielami akademickimi oraz mgr Danutę Kalatę, pracownika administracji, powołaną spośród wspólnoty akademickiej z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Dr Bianka Godlewska-Dzioboń przedstawiła działania podejmowane na rzecz rozwoju Podhalańskiej Alma Mater: złożenie wniosków do MEiN o wyrażenie zgody na utworzenie kierunków: lekarskiego, psychologii oraz sportu i turystyki na terenach górskich. Wśród planów na najbliższą przyszłość wymieniła również rewitalizację Starego Szpitala, doposażenie pracowni kierunków medycznych oraz rozpoczęcie współpracy z AWF w Krakowie. Podkreśliła również rangę utworzonego Centrum Badań Regionalnych oraz współpracy z UP w Krakowie dla historycznego i kulturowego dziedzictwa regionu.

Słowa do społeczności akademickiej skierował również profesor Ryszard Terlecki, Wicemarszałek Sejmu, który uczestniczył również we wręczaniu wyróżnień nauczycielom akademickim. Wicemarszałek zapewnił, że szanse na otwarcie kierunku lekarskiego są bardzo duże, a przyśpieszyć je może 2 mln zł. przekazane na ręce dr Bianki Godlewskiej-Dzioboń z Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Głos w imieniu Rady Uczelni zabrała mgr Anna Salamończyk-Mochel, p.o. Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej, która przekazała słowa uznania oraz serdeczne życzenia dla całej społeczności akademickiej.

Mateusz Stopka-Gadeja, Przewodniczący Samorządu Studenckiego przemówił jako głos studenckiej braci, wymienił największe osiągnięcia w tym m.in. organizację XXXVIII Zjazdu Forum Akademii Nauk Stosowanych Parlamentu Studentów RP. Przewodniczący Samorządu podziękował drowi Marcinowi Surówce za pomoc i wsparcie, a także otwartość okazywaną Samorządowi Studenckiemu oraz wszystkim studentom.

Święto Uczelni to wyjątkowa okazja do spotkania całej społeczności akademickiej oraz wręczenia wyróżnień szczególnie zasłużonym osobom. Wśród nagrodzonych znaleźli się nauczyciele akademiccy, studenci oraz pracownicy administracji. W tym ważnym dla Uczelni dniu nagrodzone zostały również osoby zaangażowane w projekt pn. „Wojna i pokój”, w wyniku którego studenci kierunku architektura przygotowali projekty architektoniczne „Przedszkola”, „Szkoły” i „Centrum Obywatelskiego z publicznymi magazynami dla wsi Makarov” w obwodzie kijowskim.

Anna Paluch, Posłanka RP w swojej wypowiedzi podkreśliła, że świat należy do ludzi pracowitych, nieustępliwych, zdeterminowanych i odważnych, a kierunek lekarski utworzony w PPUZ w Nowym Targu zapewni bezpieczeństwo zdrowotne społeczeństwu. „Bez odpowiedniej kadry, wykształconej i rzetelnej nie będzie to możliwe, dlatego życzę Uczelni właściwej pracy formacyjnej dla młodego pokolenia”. Andrzej Gut-Mostowy, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki złożył gratulacje z okazji 22. Święta Uczelni, a przede wszystkim zmiany nazwy uczelni na Akademię Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Nowy kierunek – sport i turystyka to odpowiedź na potrzeby społeczeństwa, wypoczynek i rekreacja to niezbędny element życia, a Podhale to region najczęściej wybierany przez polskie rodziny. Nowy kierunek studiów to merytoryczna baza do wypracowania jak najlepszych rozwiązań w tym zakresie. Jan Hamerski, Senator RP złożył serdeczne życzenia dla całej społeczności akademickiej, a na ręce p.o. Rektora przekazał adres okolicznościowy.

Święto Uczelni było okazją do retrospekcji, do okazania wdzięczności założycielom oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do rozwoju Uczelni, a także sposobnością do podsumowań dotychczasowych osiągnięć oraz spojrzenia w przyszłość, by przedstawić plany, kierunki rozwoju oraz planowane inwestycje. Należy podkreślić, że dzisiejsze 22. Święto Uczelni było ostatnim świętem Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, gdyż od 1 października br. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 kwietnia 2023 r. nazwa Uczelni ulegnie zmianie na Akademię Nauk Stosowanych w Nowym Targu.

źródło: mat. prasowy
/j

tagi